Gian Vittorio Taralli

Efetivo

 

 

Gabriele Tusa

Efetivo

 

 

Marco de Biasi

Efetivo

 

 

Salvatore Milanese

Suplente

 

 

Maurizio Ariboni

Suplente